จดหมายจากโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง

จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19

View more

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

นักเรียนสอบติดฟิสิกส์โอลิมปิก

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2561
โดย : koradon

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็กพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานได้สอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น นางสาวปัณณพร  เลิศรังสรรค์ และนายสรธัญ  พอจิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันและสามารถสอบติด ในสาขาฟิสิกส์