จดหมายจากโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง

จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19

View more

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ศิลปะหัตถกรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

ลำดับที่ รายการแข่งขัน สถานที่ วัน เวลา
1 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 826 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 10.30 
2 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 836, 837 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 10.30 
3 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 21 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834, 835 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 10.30 
5 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 ,813 22-ธ.ค.-61 09.00 - 10.00 
6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 22 ธันวาคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 - 124 22 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00
8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  อาคาร Libraly ชั้น 3 22 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 - 125 23 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00
10 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 4 ห้อง 436 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 4 ห้อง 446 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 4 ห้อง 421 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 4 ห้อง 426 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 4 ห้อง 411 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 5 ห้อง 524,525,526 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
16 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอาคาร 5 ห้อง 534,535,536 20 ธันวาคม 2561 09.00 เป็นต้นไป
17 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 623-624       21 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
18 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 623-624       22 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
19 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 524 - 525 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
20 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 625 - 626 21 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
21 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ห้อง 625 - 626 22 ธันวาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
22 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 21 ธันวาคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
23 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 23 ธันวาคม 2561 09.00 น. เป็นต้นไป