จดหมายจากโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง

จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19

View more

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ศิลปะหัตถกรรมเอกชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

ลำดับที่ รายการแข่งขัน ประเภท
1 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย  เดี่ยว
2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3   เดี่ยว
3 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3   เดี่ยว
4 เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3   เดี่ยว
5 เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 เดี่ยว
6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนสี่ 4 บท ) ป.4-6 ทีม 2 คน
7 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 8 บท ) ม.1-3   ทีม 2 คน
8 แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3   เดี่ยว
9 แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6 เดี่ยว
10 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.1-3 เดี่ยว
11 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ป.4-6 เดี่ยว
12 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.1-3   เดี่ยว
13 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.4-6 เดี่ยว
14 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ทีม 3 คน
15 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3   ทีม 3 คน
16 แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ทีม 3 คน
17 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu Speech) ป.1-3 เดี่ยว
18 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu Speech) ม.1-3 เดี่ยว
19 การเล่านิทาน (story Telling) ป.4-6 เดี่ยว
20 การเล่านิทาน (story Telling) ม.1-3 เดี่ยว
21 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 เดี่ยว
22 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-3 เดี่ยว
23 การแข่งขัน Multi Skill Competition ป.4-6 เดี่ยว
24 การแข่งขัน Multi Skill Competition ม.1-3 เดี่ยว
25 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 เดี่ยว
26 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 เดี่ยว
27 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 เดี่ยว
28 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3   เดี่ยว
29 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6 เดี่ยว