โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน New Zealand

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการ นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี และ ดร.ตะวัน ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาต่างประเทศโรงเรียนเทพนารี ให้การต้อนรับ Mrs.Christine Prasitdamrong Director of International Education , Mr.Lance Retemeyer Director – International ซึ่งโรงเรียนมัธยมชาย Palmerston North Boys' High School โรงเรียนมัธยมหญิง Palmerston North Girls' High School และโรงเรียนระดับประถม Carncot Independent School ตั้งอยู่ที่ถนนฟิทเชอร์เบริ์ท เมืองพาร์ลเมอสรสตันนอร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนคือ TBS.PNGHS,และ PNBHS ทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพันธมิตรทางการศึกษา ด้วยจิตวิญญาณและความจริงใจ มีการพัฒนาและการผลิตงานด้านวิชาการทั้งหมด คือ ด้านหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการสอน แผนบทเรียนและการประเมินผล การแลกเปลี่ยนครูในการเข้าอบรมการสอน และการแลกเปลี่ยนนักเรียน ในการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนของทั้ง 3 โรงเรียน ตลอดถึงทั้ง 3 โรงเรียนส่งนักเรียนมาเรียนร่วมที่โรงเรียนเทพนารี การทำ MOU ของโรงเรียนเทพนารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นการเตรียมพร้อมด้านทักษะการดำเนินชีวิตที่เป็นมาตรฐานสากล ศึกษากระบวนการเรียนรู้ ศึกษาและฝึกวิธีคิดวิธีปฏิบัติของประเทศที่พัฒนา ได้เรียนและปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรม เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเป็นสมาชิกของพลโลก และสามารถประกอบอาชีพในยุค 4.0 และในศตวรรษที่ 21 อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีความสำเร็จที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม The Project ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนเทพนารี และโรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม TBS.PNGHS,และ PNBHS โดยผู้อำนวยการเราได้มีข้อตกลงที่จะส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพนารี เดินทางไปเข้าร่วมชั้นเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศนิวซีแลนด์เปิด ภาคเรียน เดินทางไปและเข้าร่วมชั้นเรียนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพนารี ได้ให้ความสำคัญและลงชื่อสมัครโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย โรงเรียนเทพนารี มีความมั่นใจในคุณภาพและการบริการของโรงเรียนพันธมิตร เพราะไปในนามโรงเรียน MOU ผู้บริหารทั้งสี่โรงเรียนมีความสนิทสนมเข้าใจเจตนารมณ์ และมีความผูกพันด้านจิตใจเป็นอย่างดี มีมาตรฐานการจัดโครงการทั้งหลักสูตรการจัดชั้นเรียน การจัดเพื่อน(คู่buddy) การจัดให้อยู่กับครอบครัวคุณภาพโดยการตรวจมาตรฐานของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนเทพนารีได้ส่งครูสุภาพบุรุษ ครูสุภาพสตรีร่วมเดินทางไปดูแลนักเรียนและร่วมฝึกประสบการณ์การสอนในโอกาสเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ปกครองจ่ายค่าการศึกษาในราคาย่อมเยาเพราะไปในนามโรงเรียนพันธมิตร การในครั้งนี้โรงเรียนเทพนารีในฐานะผู้ลงนามความร่วมมือ ได้มอบโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนเทพนารีเดินทางร่วมคณะไปกับนักเรียนโรงเรียนเทพนารี ทางผู้อำนวยการทั้ง 3 โรงเรียนพันธมิตรตกลงให้ระดับประถมศึกษา 
จำนวน 4 คน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 4 คน ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในสถานศึกษาอื่นในจังหวัดแพร่ที่ประสงค์จะให้ลูกไปเรียนร่วมชั้นเรียนกับคณะนักเรียนโรงเรียนเทพนารี เชิญติดต่อขอระเบียบการและนำนักเรียนในความปกครองไปทดสอบความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (นักเรียนจะต้องสื่อสารได้ในระดับดี) หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนเทพนารีจะนัดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเดินทางหนึ่งเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถเรียนในต่างประเทศอย่างมีความสุข