พิธีไหว้ครูนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและแผนกสองภาษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2566
โดย : koradon

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและแผนกสองภาษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ เพื่อเคารพสักการะต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านร่างกายจัดสุขอนามัยและส่งเสริมโภชนาการให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ด้านอารมณ์จิตใจอบรมแนะนำให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรักและความเมตตา ด้านสังคมครูจัดตนเองด้วยความเพียรความอดทนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์สอนและฝึกศิษย์ตามขบวนการทางการลูกเสือเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความมั่นใจและมีความสุข ด้านสติปัญญาคุณครูทุ่มเทกำลังกายทุ่มเทการสอนโดยไม่ย่อท้อถึงแม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทเวลาในการสอนทั้งในเวลาและนอกเวลาหวังให้ลูกศิษย์มีความรู้พร้อมที่จะศึกษาชั้นที่สูงขึ้นให้มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีความเจริญในทุกด้าน นี้คือครู
ขออาราธนาบารมีแห่งพระคุณบิดา มารดา และบารมีของคุณครูเป็นพรอันประเสริฐให้ลูกเทพนารีมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ความเจริญ จงประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียน เป็นผู้นำและเป็นอภิชาตบุตรของครอบครัวสืบไป