ฝึกทบทวนและอบรมผู้กำกับ นักศักษาวิชาทหาร ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2566
โดย : koradon

ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ประจำปี 2566 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น
สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทพนารี ได้ส่งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายกิตติกานต์ สายสินธุ์ เข้าฝึกทบทวน นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร ชัชฤทธิ์ ปุญญมัย,นักศึกษาวิชาทหาร ภัคพล ต้องโพนทอง เข้ารับการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อย ขอให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร จงนำความรู้ ทักษะ ไปปฎิบัติหน้าที่บังคับบัญชาช่วยเหลืองานนักศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป