พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนเทพนารี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุมอาคารเทพนารี ชั้นที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 การจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ จัดตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ข้อ 293 ซึ่งลูกเสือได้ให้คำมั่นสัญญาต่อประธานและผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ลูกเสือบอกว่าเข้าใจ ให้สัญญาและจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ว่า ด้วยเกียรติของข้า “ข้าสัญญาว่า ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2.ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” กฎของลูกเสือมีทั้งหมด 10 ข้อ “ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ” การเข้าประจำกองลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นพิธีสำคัญยิ่งต่อลูกเสือสามัญ เป็นพิธีที่ผู้ใหญ่จัดให้ลูกเสืออยู่ในบรรยากาศที่จริงอย่างเป็นพิธี ท่ามกลางประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และท่ามกลางลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือจะซาบซึ้งในพิธีและประทับใจในพิธีที่เป็นระเบียบทั้งพิธี และผู้ร่วมพิธีซึ่งเป็นวันสำคัญของตนเอง ลูกเสือจะเกิดความภาคภูมิใจ เห็นว่าตนเองเป็นคนสำคัญที่ผู้อื่นให้เกียรติ ลูกเสือจะมีความเคารพตนเอง มีระเบียบ มีวินัย เชื่อฟังคำสอน รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง และจะส่งผลต่อความเป็นผู้นำของลูกเสือต่อไป ซึ่งกาลครั้งนี้ ประธานได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และแสดงความยินดีต่อลูกเสือทุกนาย