ร่วมสืบสานบทเพลงเมืองแพร่ ตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางกาดสามวัย จังหวัดแพร่ ชมรมดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนเทพนารี ได้ส่งวงดนตรีพื้นบ้านระดับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวด 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดแพร่และของภาคเหนือ ผลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านระดับประถมศึกษา 1.เด็กชายศุทธิกร สุธรรม 2.เด็กหญิงกชกร ถุงแก้ว 3.เด็กหญิงอาคิรา สุขการเพียร 4.เด็กหญิงกรพัชร ศรีใจวงศ์ 5.เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศักดิ์สิทธิ์ 6.เด็กหญิงปภาวรินทร์ กอบกำ 7.เด็กหญิงณัฐชนิภา ใสสะอาด 8.เด็กชายภาคภูมิ ถือแก้ว 9.เด็กชายภูมิสิริ ดอกผึ้ง 10.เด็กชายภคพล ต้องโพนทอง 11.เด็กชายปุณณวิชญ์ สวนดอก 12.เด็กชายณัฐพล ขยัก 13.เด็กชายธีรเทพ มะลิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท วงดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษา 1.นางสาวพรพิมล วงศ์ตะวัน 2.นายคัคเณศวร์ ชัยวงศ์ 3.เด็กชายจิรายุ ขอบรูป 4.เด็กชายวาคิม อินต๊ะกัน 5.นางสาวชนากานต์ พรมคำ 6.เด็กชายปิยะ สุขเจริญพร 7.เด็กชายชโยดม ถุงแก้ว 8.นางสาวณิรัชชา เดือนดาว 9.เด็กชายฐิติวัฒน์ กาศคำสุข 10.นางสาวสุภิญญา ปลาเงิน 11.นางสาวณัฐณิชา สุขขีสาร 12.เด็กชายจีรเดช ขามโคง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท