รางวัล “วิจิตรภาษา ลีลาสำเนียง” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2561
โดย : koradon

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ “สำเนียงสนานทำนองเสนาะ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงพรพิมล วงศ์ตะวัน การแข่งขันการประชันกลอนสด “ฉับพลันร้อยกรองกานท์กวี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนเทพนารีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. นางสาวอภิรดา กาทอง 2.นางสาวศิริมา กรวดสูงเนิน 3.นางสาวกัญสพัฒน์ จงประสิทธิ์กุล ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนเทพนารี