เปิดบ้านระดับประถมศึกษาเทพนารี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
โดย : koradon

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี เปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างศรี ในโอกาสเดียวกันนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ปกครองเข้าชมการเรียนการสอนในห้องเรียนของลูก เพื่อประสานความรู้ความเข้าใจด้านการเรียนของลูก ระหว่างผู้ปกครองครูผู้สอนและลูก ผู้อำนวยการกล่าวถึงการดูแลเอาใจใส่นักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านสุขภาพกายให้มีความเจริญเติบโตตามวัย มีความปลอดภัยต่อการเจ็บป่วยและปลอดภัยจากอุบัติเหตุ มีสุขภาพใจที่มีความสุขจากการได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ปกครองและครู นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความขยันอดทน มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนได้ในการใช้ชีวิตจริง มีคุณธรรมจริยธรรมและกตัญญูรู้คุณ มีความเมตตากรุณาและมีจิตอาสา รักตนเองและรักคนอื่นเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับครอบครัวกับสังคมอย่างมีความสุข นักเรียนมีครูเป็นแบบอย่างที่ดีอาศัยอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนที่สะอาดปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนเทพนารีมีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นเสมือนครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการเตรียมความรู้ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นให้สอดรับกับเป้าหมายสุดท้ายคือนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในคณะและสาขาวิชาที่นักเรียนและผู้ปกครองประสงค์ในการประกอบอาชีพ