โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13 ธ.ค. 2565
โดย : koradon

ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี” ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นแนวส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพทางกฎหมายให้แก่นักเรียน อันจะเป็นกำลังสำคัญและอนาคตของประเทศชาติ ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก เยาวชน ในการเคารพกฎเกณฑ์และกฎหมายอันเป็นพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย