การเรียนการสอน : ระดับอนุบาล

โรงเรียนเทพนารี มีนโยบายจัดการศึกษาแก่เด็กระดับปฐมวัย เน้นพัฒนาความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์-จิตใจ และด้านสติปัญญาให้เด็กแต่ละวัยอย่างเหมาะสม ความภาคภูมิใจในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้อื่น และได้จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และธรรมชาติสม่ำเสมอ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขขณะทำกิจกรรมทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมพละศึกษาให้นักเรียนเล่นและออกกำลังกาย เช่น การว่ายน้ำ การเล่นเกมการศึกษากลางแจ้ง กระโดดเชือก โยนบอล โยนห่วง ท่ากายบริหารพื้นฐาน ฝึกสอนให้เด็กมีพฤติกรรมมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ มีการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมทางการเรียนเข้าสอดแทรกในการจักกิจกรรมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านแผนการจัดประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (World Class Standard School)      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการพัฒนาการด้านสติปัญญา คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลำดับ การเล่าเรื่อง และการบวกลบเลขโดยมือ(จินตคณิต) จัดกิจกรรมรักการอ่านจากแบบฝึกหัดอ่านตามครู ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยทำโครงงานใน โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้ได้มีการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

ระดับชั้นที่เปิดสอน

บริบาลหรือเนอสเซอรี่  อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี จำนวน 1 ห้องเรียน
เตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี ถึง 3 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน
อนุบาล1 อายุ 3 ปี ถึง 4 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน
อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ถึง 5 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน
อนุบาล 3 อายุ 5 ปี ถึง 6 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน