การเรียนการสอน : ระดับขั้นพื้นฐาน

จากการวัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพนารีมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่น การเขียน กรสื่อสารและการคำนวณป็นไปตามกณฑ์ที่สถานศึกษาได้กำหนดเป้ามายไว้คือ ร้อยละ 80 ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและกระบวนการคิดในแต่ละระดับที่เป็นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไต่ตรองและใช้เหตุผลการในแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดรวมถึงการกล้ำแสดงออกทางด้านความคิด รู้จักการอภิปราย ชักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมให้เพิ่มขึ้น เห็นได้จากในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทพนารีมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (O-NET) มีคำเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ทุกระดับ
ชั้นมีการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างบุคคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ระดับอุดมศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของความถูกต้องอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถสร้งนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การสร้างแฟลชการ์ด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป็นต้น รวมถึงการที่ผู้เรียนรู้จักการสร้างผลงานทางศิลปะที่เกิดจากจินตนาการและความคิดอย่างเป็นระบบ เช่น การทำทางม้าลายสามมิติ การสร้างขึ้นงานรูปภาพเพื่อความจรรโลงใจและสร้างสรรค์สังคม เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนเทพนารียังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพสิทธิ เสรีภาพของงผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด
ผ่านกิจกรรม พัฒนาการผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ที่มุ่งพัฒนาและสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต นอกจากนี้โรงเรียนเทพนารีได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมที่ถูกต้อง เห็นได้จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสำคัญด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเด็ก กิจกรรมวันคริสมาสต์ กิจกรรมวันรุษจีน และกิจกรรมวันลอยกระทง เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียนเทพนารียังส่งเสริมให้ผู้เรียนถือธรรมะเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจตามโรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำสมอผ่านกิจกรรมการนั่งสมาธิตอนเช้าและสวดมนต์เย็นก่อนเลิกเรียนทุกวัน จนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียน
เทพนารีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดทุกช่วงชั้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างงาน สร้งคน สร้างสังคมและสร้างเจตคติที่ดีต่อทุกอาชีพ ทำให้ผู้เรียนกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อันพร้อมจะสร้างสรค์และเอื้อประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป