ผลสอบ CEFR

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2566
โดย : koradon

โรงเรียนเทพนารี แสดงความยินดี นักเรียนสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ระดับประถมศึกษา ข้อสอบมาตรฐาน CEFR ได้รับการยอมรับในทวีปยุโรปที่ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ดเพรส โรงเรียนเทพนารี ได้มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถทางภาษาในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสามารถใช้ในการศึกษาต่อในระดับสากลได้ ระดับภาษาอังกฤษCommon European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นมาตรฐานสากลในการอธิบายความสามารถทางภาษาในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด CEFR มี 6 ระดับ: • Beginner A1–A2 • Intermediate B1–B2 • Advanced C1–C2 ระดับของ CEFR ภาษาอังกฤษระดับ A1 ระดับ A1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าใจและใช้สำนวนในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยและวลีพื้นฐานได้ ภาษาอังกฤษระดับ A1 พอเพียงสำหรับการโต้ตอบอย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ระดับ A1 อาจไม่เพียงพอสำหรับจุดประสงค์ทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 1. สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม 2. สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก และสิ่งของที่มี 3. สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษระดับ A2 ระดับ A2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจประโยคพื้นฐานและสื่อสารในเรื่องที่ง่าย ๆ ได้ ภาษาอังกฤษระดับ A2 เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษและการเข้าสังคมกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษระดับ A2 ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้น ระดับ A2 นีสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่จะมีการจำกัดหัวข้อที่คุ้นเคยของระดับ A2 นอกจากนี้ภาษาอังกฤษระดับ A2 ยังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาเชิงวิชาการหรือการใช้งานผ่านสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ (โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร เป็นต้น) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) 2. สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ 3. สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที ภาษาอังกฤษระดับ B1 ระดับ B1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจและสร้างถ้อยคำในหัวข้อที่คุ้นเคย รวมถึงให้ความคิดเห็นและคำอธิบายได้ ภาษาอังกฤษระดับ B1 เพียงพอสำหรับการโต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ทำงาน ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถอ่านรายงานอย่างง่ายสำหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนอีเมลง่าย ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในสายอาชีพของตัวเอง อย่างไรก็ตามระดับ B1 ยังไม่เพียงพอต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในสถานที่ทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 1. สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น 2. สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ 3. สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล 4. อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผลเบื้องต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการ ภาษาอังกฤษระดับ B2 ระดับ B2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถสร้างถ้อยคำที่มีรายละเอียดชัดเจนและโต้ตอบด้วยความคล่องแคล่วและความเป็นธรรมชาติ การกำหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B1 สามารถทำได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้ • เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ หากได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจบางส่วน • พูดคุยเรื่องปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความหยาบคายและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม • พูดคุยเกี่ยวกับการเงินส่วนตัว ให้คำแนะนำทางการเงินแก่เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน • พูดคุยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวและด้านการงาน รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับชีวิตในที่ทำงาน • อธิบายวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ จุดแข็งและจุดอ่อน พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ • พูดคุยเกี่ยวกับแนวความคิดและแนวทางที่จะใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน • พูดคุยถึงสิ่งที่คุณชอบอ่านและแนะนำเรื่องดี ๆ ที่เหมาะสำหรับการอ่าน • ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงการชื่นชมและแสดงความเสียใจ • พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและผู้นำที่ชื่นชอบ • รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมและธุรกิจ • พูดคุยเรื่องการเมืองทั่วไปและพฤติกรรมของนักการเมือง ภาษาอังกฤษระดับ C1 ระดับ C1 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในทุกระดับ ภาษาอังกฤษระดับ C1 ช่วยให้สามารถสื่อสารในการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบหรือภายใต้สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ ระดับ C1 คือการใช้ทักษะได้อย่างเต็มที่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย 2. สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก 3. สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในระดับสังคม วิชาการและด้านอาชีพ 4. สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยงความ ภาษาอังกฤษระดับ C2 ระดับ C2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถเข้าใจและสื่อสารแทบทุกอย่างได้อย่างง่ายดายรวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันได้ ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือระดับของเจ้าของภาษา สามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทุกประเภท แสดงทางอารมณ์และความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมทางวิชาการหรือด้านอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C2 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย 2. สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน 3. สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน