จดหมายจากโรงเรียน
ถึงผู้ปกครอง

จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19

View more

สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

คณะผู้บริหาร

 

                                                   

      

นายพงศ์เทพ   พันธุ์นิติพงศ์ : ผู้รับใบอนุญาต 

  

 นางสุกานดา  พันธุ์นิติพงศ์  : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี

 

นายสิทธิเดช  พันธุ์นิติพงศ์ : ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี